Observatori d’inserció professional de l’ACC

Des de l’any 2004 – quan es van posar en marxa les llicenciatures de segon cicle en Criminologia – milers d’estudiants s’han llicenciat en Criminologia a l’estat Espanyol. Segons dades de l’ACC, es calcula que a Catalunya existeixen més de 800 llicenciats. Tot i que es disposa de poca informació sobre quines han estat les seves trajectòries professionals, se sap que es tractava d’un perfil majoritari d’estudiant que procedia d’una titulació anterior (dret, psicologia, sociologia, educació social o periodisme, fonamentalment) o de formacions no reglades en seguretat i prevenció. Les seves motivacions principals per estudiar criminologia eren l’especialització i l’obertura de noves oportunitats de promoció laboral, sovint, dins dels seus propis àmbits de treball (presons, forces i cossos de seguretat de l’estat, fonamentalment).

Al curs 2009 – 2010 es van començar a implementar els nous graus de Criminologia. Actualment gairebé una vintena d’universitats ofereixen graus de criminologia a l’estat espanyol. A Catalunya sis universitats catalanes imparteixen el grau i existeixen més de 2300 estudiants en Criminologia. Ara el perfil del nou estudiant és majoritàriament el de joves procedents de batxillerat, sense bagatge professional previ i amb la criminologia com a formació principal.

Durant el curs 2012 – 2013 es van graduar els primers 180 alumnes, xifra que anirà en augment amb la implementació progressiva dels graus (es calcula que amb una mitjana de 400 graduats en Criminologia per any a Catalunya). Pel que se sap dels recents titulats, la majoria estan cursant estudis d’especialització (màsters en prevenció de la delinqüència, en mediació, en execució penal o en psicologia forense), una segona titulació de grau (dret, psicologia i educació social, fonamentalment) o realitzant estudis per acreditar-se com a directors de seguretat.