Disponibles les actes de la Comissió Mixta

La Comissió Mixta del Grau en Criminologia està integrada pel coordinador de la titulació, per quatre professors representatius del claustre i pels estudiants delegats de cada curs. La comissió es reuneix de manera ordinària una vegada per semestre amb l’objectiu de valorar conjuntament el funcionament de la titulació i prendre els acords adients per garantir la seva eficàcia. Per tal de donar publicitat al contingut dels temes tractats, posem a la vostra disposició les actes de les reunions celebrades des de que es va posar en marxa la comissió.