Durada i horaris de realització de les pràctiques

Les pràctiques externes curriculars del Grau de Criminologia tenen una càrrega lectiva de 12 crèdits ETCS optatius, equivalents a 300 hores, de les quals 200 es realitzen en el centre de pràctiques i 100 es reserven per a la participació dels alumnes en seminaris i tutories grupals i per a l’elaboració de la memòria final. Els horaris de realització de les pràctiques s’establiran d’acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats de l’entitat col·laboradora.

Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica i formativa desenvolupada per l’estudiant a la universitat, pel que s’ha de prendre en consideració la menció d’especialització en la qual estigui matriculat l’alumne, realitzant les pràctiques en el semestre amb menor càrrega lectiva. (Els alumnes de la menció en prevenció i seguretat realitzen les pràctiques durant el primer semestre i els alumnes de la menció en execució penal durant el segon semestre. Amb caràcter excepcional es pot valorar la realització durant l’estiu).

L’assignació de plaça

A començament de cada semestre es publicarà el llistat amb el catàleg de places de pràctiques disponibles en els centres col·laboradors, indicant amb caràcter general les activitats a realitzar. Els alumnes podran optar per 6 destinacions de pràctiques per ordre de preferència. L’assignació de la plaça es realitzarà sobre la base de l’expedient acadèmic de l’alumne i del nivell d’implicació directa en el disseny del projecte de pràctiques a desenvolupar.

El projecte formatiu

El projecte formatiu en què es concreta la realització de cada pràctica acadèmica externa es detallarà una vegada assignades les places als alumnes i haurà de fixar els objectius educatius i les activitats a desenvolupar. Els objectius s’establiran considerant les competències bàsiques, genèriques i/o específiques que ha d’adquirir l’estudiant. I els continguts de la pràctica es definiran de manera que assegurin la relació directa de les competències a adquirir amb els estudis cursats en el Grau de Criminologia.

Tutorització i seguiment de les pràctiques

Per a la realització de les pràctiques els estudiants compten amb un tutor de l’entitat col·laboradora i un tutor acadèmic de la universitat. El tutor de centre serà una persona vinculada a l’entitat d’acolliment, responsable directe de la marxa i supervisió de les activitats de l’alumne en la seva institució, amb experiència professional i amb els coneixements necessaris per realitzar una tutela efectiva. El tutor acadèmic, serà un professor del Grau de Criminologia, responsable de facilitar el procés d’acolliment de l’alumne en la institució de pràctiques i realitzar el seguiment de la seva evolució durant el seu desenvolupament mitjançant seminaris i tutories grupals.

Avaluació de les pràctiques

L’avaluació es realitzarà prenent en consideració l’informe final realitzat pel tutor de centre, la memòria de pràctiques (que haurà d’incloure informació sobre l’entitat on s’ha dut a terme l’estada de pràctiques, la descripció de les tasques desenvolupades, la relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per resoldre’ls, la valoració dels coneixements i les competències adquirides, la identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, ha suposat l’estada de pràctiques i una avaluació final personal. Tanmateix, es valorarà la participació activa de l’alumne a les tutories grupals i la seva implicació en la concreció del seu projecte formatiu.