Sessió informativa per l’alumnat de Criminologia

ERASMUS, TFG, MENCIONS I PRACTICUM

21 ABRIL 2021 (16-17,30 HORES)

Presentació de la sessió

Josep Cid (Coordinador del Grau)

Els programa Erasmus i altres programes de mobilitat

Noelia Igareda (Vicedegana de Mobilitat i coordinadora del Doble Grau de Criminologia+Dret)

Mencions

Josep Cid (Coordinador Grau)

Pràcticum

Arantxa Hernaez i Esther de la Encarnación (Coordinadores del Practicum d’Execució Penal)

Helena Mulero (Coordinadora del Practicum de Prevenció i Seguretat)

TFG

Ainoa Torrado (Coordinadora del TFG)

Link per unir-se a la sessió https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhY2VhY2QtZjVlNC00YzgxLTg0ZjgtNzZkMzZlMWNmYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22be0294fb-4168-4ae4-83b4-ed8b07460246%22%7d