Avaluació de CerclesCat

El dimecres 28 d’abril a les 9.30 h, el CEJFE presenta la jornada en línia Avaluació de CerclesCat: Eficàcia del programa d’intervenció comunitària amb delinqüents sexuals d’alt risc

per prevenir la reincidència.

Debatrem sobre aquest model d’intervenció basat en la justícia restaurativa, avaluarem l’eficàcia del programa, com reduïm el risc de reincidència sexual i si es pot aconseguir la desistència.

 

Us trametem, adjunt, el programa de la sessió.

 

Podeu formalitzar la vostra inscripció gratuïta fins el 26 d’abril. El dia abans de la sessió us enviarem l’enllaç per accedir al Zoom.

Sessió informativa per l’alumnat de Criminologia

ERASMUS, TFG, MENCIONS I PRACTICUM

21 ABRIL 2021 (16-17,30 HORES)

Presentació de la sessió

Josep Cid (Coordinador del Grau)

Els programa Erasmus i altres programes de mobilitat

Noelia Igareda (Vicedegana de Mobilitat i coordinadora del Doble Grau de Criminologia+Dret)

Mencions

Josep Cid (Coordinador Grau)

Pràcticum

Arantxa Hernaez i Esther de la Encarnación (Coordinadores del Practicum d’Execució Penal)

Helena Mulero (Coordinadora del Practicum de Prevenció i Seguretat)

TFG

Ainoa Torrado (Coordinadora del TFG)

Link per unir-se a la sessió https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNhY2VhY2QtZjVlNC00YzgxLTg0ZjgtNzZkMzZlMWNmYzIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%22be0294fb-4168-4ae4-83b4-ed8b07460246%22%7d