Avaluació de les pràctiques

L’avaluació es realitzarà prenent en consideració l’informe final realitzat pel tutor de centre, la memòria de pràctiques (que haurà d’incloure informació sobre l’entitat on s’ha dut a terme l’estada de pràctiques, la descripció de les tasques desenvolupades, la relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per resoldre’ls, la valoració dels coneixements i les competències adquirides, la identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, ha suposat l’estada de pràctiques i una avaluació final personal. Tanmateix, es valorarà la participació activa de l’alumne a les tutories grupals i la seva implicació en la concreció del seu projecte formatiu.