Durada i horaris de realització de les pràctiques

Les pràctiques externes curriculars del Grau de Criminologia tenen una càrrega lectiva de 12 crèdits ETCS optatius, equivalents a 300 hores, de les quals 200 es realitzen en el centre de pràctiques i 100 es reserven per a la participació dels alumnes en seminaris i tutories grupals i per a l’elaboració de la memòria final. Els horaris de realització de les pràctiques s’establiran d’acord amb les característiques de les mateixes i les disponibilitats de l’entitat col·laboradora.

Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica i formativa desenvolupada per l’estudiant a la universitat, pel que s’ha de prendre en consideració la menció d’especialització en la qual estigui matriculat l’alumne, realitzant les pràctiques en el semestre amb menor càrrega lectiva. (Els alumnes de la menció en prevenció i seguretat realitzen les pràctiques durant el primer semestre i els alumnes de la menció en execució penal durant el segon semestre. Amb caràcter excepcional es pot valorar la realització durant l’estiu).